Belgische Herder Club Nederland - Logo

Voorbeeld Koopcontract

 Voorbeeld  Koopovereenkomst  

Origineel op te vragen bij het secretariaat 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De ondergetekenden:

Naam,
Adres,
Woonplaats:

Tel.nr.                                     Email:

verder te noemen "verkoper".


en

Naam,
Adres,
Woonplaats:

Tel.nr.                                     Email:

verder te noemen "koper".
      

In aanmerking nemende:

-  dat verkoper eigenaar is van de hierna omschreven Belgische Herdershond, variëteit ……………………..en te kennen geeft deze te willen verkopen;

-   dat de koper deze Belgische Herdershond van verkoper wil kopen voor de hierna te noemen koopsom;

dat met betrekking tot de gezondheid van de Belgische Herdershond bepaalde ziekten en     afwijkingen kunnen voorkomen;

dat uit tot nu toe bekende onderzoeken blijkt dat heupdysplasie, maagkanker en epilepsie  voorkomen in de Belgische Herdershond ras-honden populatie.

-  dat verkoper alle zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij de totstandkoming van zijn/haar fokprogramma en de gezondheid van de honden;

-  dat de door verkoper bijgeleverde map waarin de gegevens over de ouderdieren en nadere opvoedings-, verzorgings- en voedingsinstructies zijn opgenomen, onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van deze koopovereenkomst;

-  dat koper en verkoper de inhoud van hun overeenkomst en de daaruit eventueel voortvloeiende gevolgen wensen te regelen.


Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1: Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder (afwijkingen benoemen en definiëren):

a. heupdysplasie = een ontwikkelingsstoornis van de heupgewrichten dit kan door erfelijke factoren en/ of uitwendige invloeden veroorzaakt zijn.

b. maagkanker = een kwaadaardig gezwel van het slijmvlies van de maag.

c. epilepsie = Epilepsie is het herhaald optreden van toevallen. Meestal komen die aanvallen met een zekere regelmaat .Aanvallen ontstaan doordat er in de hersenen bepaalde signalen niet noodzakelijk worden afgezwakt.

Afstamming van de hond/omschrijving

1.1. Het betreft de hond van het ras …………….. geboren uit:

         naam vader: ............................................................................

        geboortedatum vader: ……………………………………………..

        nummer registratie:…………………………………………………

        Officiële uitslagen gezondheidsonderzoeken: ………………………………………...

         naam moeder: …………………………………………………………….

       geboortedatum moeder: ……………………………………………………

nummer registratie NHSB……….. Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

        Officiële uitslagen gezondheidsonderzoeken: ………………………………………………….

1.2.  Omschrijving van de rashond, verder te noemen "de hond":

        geboortedatum: ……., geslacht teef/reu

        kleur: ………, beharing: ……………………………………

        chipnummer:………………..

2.      Koop/Levering/Risico

2.1. Verkoper verkoopt de hiervoor sub 1.2. omschreven hond aan koper voor de koopsom van € …………. (zegge ……………… …………………………………………………Euro).

2.2. De hond is minimaal 7.5 weken oud alvorens hij aan de koper in eigendom wordt overgedragen. De datum van overdracht wordt vastgesteld op of rond …………….., op welke datum de hond op een nog nader tussen partijen te bepalen tijdstip door koper bij verkoper wordt opgehaald. Indien de koper de hond niet op de hiervoor overeengekomen, dan wel een nader overeengekomen, datum heeft opgehaald, is de koop van rechtswege ontbonden.

2.3. Tot de hiervoor sub 2.2.genoemde datum van aflevering blijft de hond bij verkoper en is voor diens rekening en risico. Indien de hond in die periode overlijdt, is de koop van rechtswege ontbonden.


2.4. 
Koper en verkoper constateren dat de hond wel/geen *) uiterlijk waarneembare gebreken / afwijkingen heeft

        Indien wel: de volgende waarneembare gebreken:

De hond zal op de overeengekomen afleveringsdatum aan koper worden overgedragen in dezelfde uiterlijke gezonde staat als waarin de hond bij ondertekening van deze overeenkomst verkeert.

2.5. Verkoper zal bij aflevering van de hond alle daarbij behorende bescheiden (zoals inentingsbewijs en gezondheidsverklaring, alsmede afschriften van de bij de ouderdieren uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en afstammingsbewijzen) aan koper ter hand stellen of, indien en voor zover deze nog niet in het bezit van verkoper zijn (zoals de stamboom), deze zo spoedig mogelijk na ontvangst alsnog persoonlijk aan koper ter hand stellen, dan wel aangetekend aan hem/haar toe zenden.

2.6   Tussen koper en verkoper is niet/ wel een volgende overeenkomst afgesproken:

         ……………………………………………………………………………………....................................................
         ……………………………………………………………………………………………............................................

3.     Gebruik/Gezondheid/Garanties

3.1.   Koper verklaart de hond te kopen voor het gebruik als huishond.

3.2.  Verkoper garandeert dat de in artikel 1 en 2 vermelde gegevens over de hond en de ouderdieren juist zijn en geen gegevens onvermeld te hebben gelaten die voor de koper van belang kunnen zijn.

3.3.  De afschriften van de bewijsstukken waaruit blijkt, dat de beide ouderdieren van de hond voldoen aan alle door de Raad van Beheer voor het betreffende hondenras vastgestelde eisen als bedoeld in artikel 2.5., zal verkoper bij aflevering van de hond aan de koper ter hand stellen.

3.4.  De verkoper heeft de koper voldoende ingelicht omtrent de afwijkingen die kunnen voorkomen in het ras d.m.v het aanreiken van artikelen hieromtrent of te wijzen op de artikelen die op de BHCN site vermeld staan.


4.       Gebreken/Ontbinding/Schadevergoeding

4.1. Indien binnen tien (optioneel) dagen na aflevering van de hond door middel van veterinair onderzoek wordt vastgesteld dat de hond aan een ziekte, gebrek of afwijking lijdt, die reeds bestond of te herleiden is tot een ziekte, gebrek of afwijking (anders dan vermeld bij artikel 2.4.) die reeds bij de hond aanwezig was, bij het aangaan van de koopovereenkomst, waardoor de hond blijvend ongeschikt is voor het gebruik als in artikel 3.1. aangegeven, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, mits hij onverwijld, in elk geval binnen acht dagen na ontdekking, daartoe de wens aan verkoper te kennen geeft, door middel van een aangetekend schrijven. De verkoper heeft het recht de hond door een door haar aan te wijzen dierenarts te laten onderzoeken. Indien deze de eerder gestelde diagnose bevestigt, is de verkoper verplicht de hond terug te nemen tegen volledige terugbetaling van de koopsom. De koper is echter eveneens gerechtigd om de hond te behouden en een beroep te doen op de schadevergoedingsregeling van artikel 4.3.

4.2.  Indien zich bij de hond een aangeboren dan wel erfelijk gebrek openbaart of een aangeboren dan wel erfelijk gebrek door veterinair onderzoek wordt aangetoond voordat de hond de leeftijd van zes maanden heeft bereikt, welk gebrek niet kon worden ontdekt bij het veterinair onderzoek als hiervoor bedoeld in artikel 4.1 en het gebrek de hond voor een normaal gebruik als in artikel 3.l. aangegeven blijvend ongeschikt maakt, en de aanwezigheid van dit gebrek wordt door een door de verkoper aan te wijzen dierenarts bevestigd, heeft koper de keus tussen ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding (gemaximeerd tot het aankoopbedrag van de hond ad € ………..) als bedoeld in artikel 4.3. De koper dient het gebrek onverwijld, in elk geval binnen acht dagen na ontdekking, bij de verkoper door middel van een aangetekend schrijven te melden. Indien de koper aanspraak maakt op ontbinding van de overeenkomst, dient hij de wens daartoe zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zes weken na de melding van het gebrek aan de verkoper, kenbaar te maken. Verkoper is dan verplicht de hond terug te nemen tegen terugbetaling van de koopsom, onder eventuele aftrek van reeds door verkoper betaalde kosten ter zake van veterinair onderzoek/behandeling.

4.4.  Indien de koper met een beroep op het bepaalde in artikel 4.1. dan wel 4.2. aanspraak maakt op schadevergoeding dient de verkoper aan koper alle noodzakelijke kosten, met een maximum tot het aankoopbedrag van de hond te weten € …….., van veterinair onderzoek en behandeling (euthanasie daaronder begrepen) samenhangende met het gebrek, op vertoon van bewijsstukken te voldoen.   De koper dient de aard en omvang van het geconstateerde gebrek, maar ook de noodzakelijkheid of wenselijkheid van het veterinair ingrijpen, aan te tonen aan de hand van een verklaring van een dierenarts die gespecialiseerd is in de diagnostiek van bedoelde gebreken.

4.5.  De door de verkoper verschuldigde schadevergoeding zal echter nooit meer bedragen dan de door koper aan verkoper betaalde koopsom.

Artikel 5: Onderzoeksplicht (voorbeeld, in te vullen a.d.h. van het VFR)

5.1.   In geval de beide ouderdieren van de hond zijn geröntgend ten behoeve een onderzoek naar heupdysplasie en bij beide ouderdieren als uitslag van het door de bevoegde instantie uitgevoerde HD-onderzoek HD A (normale heupen) dan wel HD B (overgangsvorm) werd geconstateerd, wordt verkoper geacht te hebben voldaan aan haar wettelijke onderzoek plicht en is zij niet gehouden tot vrijwaring van het gebrek heupdysplasie, indien dit gebrek zich zou manifesteren, nadat de hond de leeftijd van zes maanden heeft bereikt

5.2     In geval de beide ouderdieren van de hond zijn geröntgend ten behoeve een onderzoek naar elleboogdysplasie en bij beide ouderdieren als uitslag van het door de bevoegde instantie uitgevoerde ED-onderzoek ED Vrij dan wel ED graad 1 werd geconstateerd, wordt verkoper geacht te hebben voldaan aan haar wettelijke onderzoek plicht en is zij niet gehouden tot vrijwaring van het gebrek ellebogdysplasie, indien dit gebrek zich zou manifesteren, nadat de hond de leeftijd van zes maanden heeft bereikt.

Artikel 6: Verzorging van de hond/Opvolging instructies (voorbeeld, in te vullen naar eigen inzicht en mogelijkheden)

6.1.    Koper verklaart de hond goed te zullen verzorgen en daarbij zoveel mogelijk de (op)voedingsadviezen van verkoper te zullen opvolgen.

6.2.  Indien de koper aantoonbaar op grove wijze tekortschiet in zijn/haar hiervoor in sub 6.1 en 6.2 genoemde verplichting, dan kan dit voor verkoper een grond zijn de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, dan wel reden zijn voor matiging van haar schadevergoedingsverplichting als bedoeld in artikel 4 wanneer het geconstateerde gebrek (mede) veroorzaakt of verergerd is door een ondeskundige behandeling c.q. het onthouden van voldoende zorg.

6.3.    De verkoper verklaart zich bereid om de hond terug te nemen indien blijkt dat de koper niet langer in staat is om op een passende wijze voor de hond te zorgen. Indien koper, om welke reden dan ook, geen zorg meer kan dragen voor de hond zal koper verkoper hiervan onverwijld in kennis stellen. Koper en verkoper zullen samen in onderling overleg treden teneinde tot een dusdanige oplossing te komen waarin het belang van de hond voorop staat. Een van de mogelijkheden kan zijn dat koper de hond om niet aan verkoper overdraagt.

6.4.    De door verkoper bijgeleverde map waarin de gegevens over de ouderdieren en nadere opvoedings-, verzorgings- en voedingsinstructies zijn opgenomen worden door koper strikt uitgevoerd.

Artikel 7: Geschillen

7.1.      Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

7.2.   Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden tussen partijen slechts voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

7.3.      Indien koper in Europa is gevestigd, wordt elk geschil aangaande de totstandkoming, de

uitleg of de uitvoering van een overeenkomst, alsook elk ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, beslecht door de competente rechter van het arrondissement waarin verkoper is gevestigd.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend op:

Datum:                te ………………,

Verkoper                                                             Koper