Belgische Herder Club Nederland - Logo

Erkenningsvoorwaarden voor BHCN-Kringgroepen

ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR BHCN-KRINGGROEPEN


Na de eerste aanvraag en indiening van primaire bescheiden bij de BHCN (volledige naam/adres van contactpersoon, (aspirant)leden, locatie, informatie oefenterrein e.d.) volgt in eerste instantie altijd de status  BHCN-Kringgroep in oprichting.

 1. Een Kringgroep wordt slechts door het bestuur van de BHCN erkend en de statuten van die Kringgroep worden slechts goedgekeurd indien:

 1. Ten minste ...* leden van de BHCN lid van de Kringgroep zijn;
 2. Als richtlijn ten hoogste ...** van de leden traint met een ander ras dan een Belgische herder en ieder van deze leden een bewijs van geen bezwaar bezit van de vereniging die de belangen van het betreffende ras behartigt en zo'n verklaring eist;
 3. De Kringgroep een aantoonbaar aaneengesloten periode getraind heeft volgens Nationaal erkende programma's (zoals de IGP-programma's, speurprogramma's agility, G & G speurprogramma's of andere erkende programma's).
 4. De statuten van de Kringgroep niet overeenstemmen met het door de BHCN vastgestelde model voor kringgroep statuten, tenzij het bestuur van de BHCN in een bijzonder geval afwijking hiervan verantwoord acht;
 5.  Door de Kringgroep niet wordt gehandeld in strijd met de statuten en reglementen van de BHCN, de Raad van Beheer op kynologisch gebied of de wet;
 6.  Het bestuur van de BHCN ook overigens van oordeel is, dat door de erkenning de belangen, het welzijn en de gezondheid van het ras van de Belgische herdershond, van de tot dit ras behorende honden en van het werken daarmee niet worden geschaad.
 7. Gezondheidsonderzoeken zoals entingen, HD en ED onderzoek en/of andere van toepassing zijnde onderzoeken (welke van belang kunnen zijn voor het goed functioneren van de hond) met goed resultaat kunnen worden overlegd.
 8. Trainingslocatie op een dusdanige locatie is dat voor de omwonende geen overdreven of langdurige overlast veroorzaakt wordt.
 9. Ten behoeve van bv. deelname of lidmaatschap van de FMBB kan de kringgroepen een bijdrage gevraagd worden voor de dekking van deze kosten. Deze bijdrage zal op de ALV van de BHCN worden vastgesteld (voorafgaande aan het kalenderjaar).

2) De erkenning van een Kringgroep kan worden ingetrokken indien:

 1. Niet meer wordt voldaan aan de onder 1.a, 1.b of 1.f bedoelde voorwaarden;
 2. De Kringgroep weigert, haar statuten binnen een door het bestuur van de BHCN gestelde termijn aan te passen aan een wijziging in het onder 1.d bedoelde model;
 3. De Kringgroep een wijziging in haar statuten aanbrengt zonder dat die wijziging door het bestuur van de BHCN is goedgekeurd;
 4. Het voortbestaan van de Kringgroep naar het oordeel van het bestuur van de BHCN op andere wijze, waaronder in het bijzonder ongewenste trainingsmiddelen en – methoden te verstaan zijn, de onder 1.F of 1.H genoemde belangen schaadt.
 5. Intrekking van de erkenning van een Kringgroep geschiedt door het BHCN- bestuur, van welk besluit de Kringgroep ten spoedigste schriftelijk met opgave van redenen in kennis gesteld wordt. Van dit besluit staat de Kringgroep binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van genoemd besluit beroep open op de Algemene Vergadering van de BHCN.

* = richtlijn en geen stringente norm ; afhankelijk van situationele omstandigheden.

** = norm is afhankelijk van besluiten van TCW tijdens plenaire vergaderingen; momenteel  is deelname van aantal ‘vreemde rassen’ aan BHCN- examens ongelimiteerd.


 

Afdrukken E-mailadres